වසර බිලියන 4කට පෙර පැවති පෘතුවියේ දවසක් ගත කරමු!

පෘතුවිය වසර බිලියන 4.5ක් තරම් පැරණියි. එනම් අප විශ්වයේ වයස මෙන් 1/3 තරම් ප්‍රමාණයක්. ඉන් අදහස් කරන්නේ අප පෘතුවිය ඉතාමත්ම පැරණි වස්තුවක් බවයි. එම කාලය ඇතුලත ඔබට හිතාගැනීමට පවා අපහසු මහා විපර්යාසයන් පෘතුවිය මත සිදුවුනා.

වසර බිලියන 4.5කට පමණ පෙර පැවති පෘතුවියේ දවසක් ගතක කරන එක මොනවගේ අත්දැකීමක් වේවිද ? අද වීඩියෝවෙන් අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරමු.

වසර බිලියන 4කට පෙර පෘතුවියේ දවසක් පැය 24ක් නොවෙයි. පැය 6ක් පමණයි කිව්වොත් ඔබ පුදුමයට පත්වේවි. එම නිසා දහවල් කාලය පැය 3කට පමණක් සීමා වෙනවා.

ලිපියක් ලෙස කියවනවාට වඩා වීඩියෝවක් ලෙස නැරඹුවොත් ඔබට එය හොඳින්ම රසවිඳින්නට පුළුවන්. ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරපු එම වීඩියෝව පවතින් නරඹන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!