මිනිසාගේ සහ පෘතුවියේ අනාගතය මොනවගේ වේවිද ?

මිනිස් වර්ගයාගේ සහ අපේ ආදරණීය පෘතුවියේ අනාගතය මොනවගේ වේවිද ?

සිදුකරනු ලැබූ පර්යේෂණයන් වලින්, ඉදිරි අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි දේවල් පිළිබඳව අනාවැකි කීමට අපිට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදියට වසර 1,000ක්, මිලියනයක් සහ ක්වින්ටිලියන 10ක් දක්වාම අනාවැකි කියන්නට අපිට පුළුවන්.

ඉතින් අපි එකට එක්ව අනාගතය වෙත පියනගමු.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!