රටක් විදියට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවද ? ඉන්දියාවද ?

යුද්ධ හමුදාව, තාක්ෂනය, අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය සහ භූ දේශපාලනමය බලපැවැත්ම අතින් ඉන්දියාව ලංකාවට වඩා ඉදිරියෙන් සිටියත්,  රටක් විදියට ලංකාව ඉන්දියාවට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින බව ලෝකයම පිලිගන්නවා. අද 70 වෙනි නිදහස් උත්සව දිනයේදී ශ්‍රී ලාංකිකයින් විදියට ඔබ සැවොම ඒ පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටිය යුතුයි. කරුණාකර පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!