ජුරාසික් පාක් සැබෑවක් වන දිනය අත ලගයි!

ජුරාසික් යුගයට අයත් සත්වයින් මීට වසර මිලියන 100 ගණනකට පෙර පෘතුවියෙන් වඳවී ගියා. අපිට නැවත එම සත්වයින් දකින්නට ලැබුනේ චිත්‍රපටි වලින් පමණයි. මොහොතක් සිතන්න, අපිට නැවත කවදාවත් එම සත්වයින් පණපිටින් දකින්නට ලැබෙන එකක් නැද්ද ? අද අපි ඒ පිළිබඳව කතාකරමු.

ජුරාසික් පාක් චිත්‍රපටිය ඔබ නරඹා තිබෙංවානම්, ඇම්බර් කුට්ටියක සිරවී සිටි ජුරාසික් යුගයට අයත් මදුරුවෙකුගේ උපකාරයෙන්, ඩයිනෝසෝරස් සත්වයින් ක්ලෝනීකරණය කළ බව ඔබ දන්නවා ඇති. ක්ලෝනීකරණය සඳහා භාවිතා කර තිබුනේ එම මදුරුවා විසින් උරාබී තිබුනේ ඩයිනොසොරස් රුධිරයයි.

ඒ හා සමානම වටිනා අවස්තාවක් අද විද්‍යාඥයින් උදාවී තිබෙන බව ඔබ දන්නවාද ? පින්තූරද සහිතව එය පැහැදිලිව විස්තර කරන වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!