මෙම ලක්ෂණ පවතිනවානම් අක්මාවට හානිවී ඇති බව දැනගන්න!

අපගේ ශරීරයට අක්මාව කෙතරම් වැදගත් වෙනවාද යන්න අමුතුවෙන් පවසන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රුධිරය පිරිසිඳු කිරීම, ජීරණයට උපකාරී වෙන පිත නිපදවීම සහ ශක්තිය නිපදවන ග්ලයිකොජන් කියන සීනි වර්ගය ගබඩා කරගැනීම වැනි වැදගත් කාර්යයන් රැසක්ම අක්මාව විසින් සිදුකරනවා.

අන්න එම හේතුව නිසාම තමයි ඔබ ඔබේ අක්මාව සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබාගත යුතු වන්නේ. ඊට අමතරව අක්මාවට හානිවී ඇතිබව පවසා සිටින මෙම ලක්ෂණයන්ද ඔබ දැනසිටිය යුතුයි. අද නොදුටු ලෝකයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්නේ එම පුර්ව ලක්ෂණයන් පිළිබඳවයි.

සම කහ පැහැ වීම

අක්මාවට හානිවී ඇති බව පවසා සිටින ප්‍රථම ලක්ෂණය වන්නේ සමේ වර්ණය වෙනස් වීමයි. අක්මාවට හානිවී තිඛෙනවානම් අප අනුභව කරන ආහාර වල ඇති විෂ ද්‍රව්‍ය නිවැරදිව පෙරෙන්නේ නැහැ. එමනිසා ශරීරය කහ පැහැයට හරවන බිලිරියුබින් ශරීරය තුල ගොඩනැගෙනවා.

මලපහ වල සහ මුත්‍රා වල වෙනස්කම්

මලපහ සහ මුත්‍රා පිළිබඳව ඔබ යම් අවධානයකින් පසුවිය යුතුයි. එහි වර්ණයේ සහ සාන්ද්‍රතාවයේ යම් වෙනසක් සිදුවී තිබෙනවානම්, එය අක්මාව අකර්මන්‍ය වීම නිසා ඇතිවුණු තත්වයක් වෙන්නට ඉඩ තිඛෙනවා. මුත්‍රා වල වර්ණය තද අඳුරු පැහැයක් ගෙන තිඛෙනවානම් හෝ පෙන සහිත බවකින් යුක්තයි නම්, මලපහ සුදුමැලි ගතියකින් සහ සිහින් බවකින් යුක්තයි නම් වහාම වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමු වෙන්න.

අධික ස්ථූල බව

උදරය හදිසියේම ඉදිමී ඇති බවක් ඔබට පෙනෙන්නට තිඛෙනවානම්, එය අක්මාවේ දෝෂයක් වෙන්නට පුළුවන් බව හොඳින් මතක තබාගන්න. අක්මාවට හානිවූ විට ජලය රඳා පවතිනවා. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස තමයි ඔබේ උදරය ඉදිමී ඇතිබවක් දිස්වෙන්නේ.

වේදනාව

ඔබේ යටි බඩ ප්‍රදේශයේ මස්පිඩු පෙරලීමක් හෝ තීව්‍ර වේදනාවක් දැනෙනවානම්, අක්මාව ආශ්‍රිත දෝෂයකින් ඔබ පීඩා විඳිනවා විය හැකියි. අක්මාව නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරන විට යටිබඩ ප්‍රදේශයෙන් වේදනාවක් දැනෙනවා. එවැනි වේදනාවක් ඔබේ යටිබඩ ප්‍රදේශයේ වම පැත්තෙන් දැනෙනවානම් වහාම වෛද්‍යවරයෙකු හමුවන්න.

අම්ල ප්‍රතිවාහය සහ වමනය කිරීම

අම්ල ප්‍රතිවාහී තත්වය වැඩිවී තිඛෙනවානම්, අක්මාව ආශ්‍රිත යම් දෝෂයක් ඇතිවී තිඛෙනවා වෙන්නට පුළුවන්.
අපගේ ශරීරයට අක්මාව කෙතරම් වැදගත් වෙනවාද යන්න අමුතුවෙන් පවසන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රුධිරය පිරිසිඳු කිරීම, ජීරණයට උපකාරී වෙන පිත නිපදවීම සහ ශක්තිය නිපදවන ග්ලයිකොජන් කියන සීනි වර්ගය ගබඩා කරගැනීම වැනි වැදගත් කාර්යයන් රැසක්ම අක්මාව විසින් සිදුකරනවා.

අන්න එම හේතුව නිසාම තමයි ඔබ ඔබේ අක්මාව සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබාගත යුතු වන්නේ. ඊට අමතරව අක්මාවට හානිවී ඇතිබව පවසා සිටින මෙම ලක්ෂණයන්ද ඔබ දැනසිටිය යුතුයි. අද නොදුටු ලෝකයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්නේ එම පුර්ව ලක්ෂණයන් පිළිබඳවයි.

සම කහ පැහැ වීම

අක්මාවට හානිවී ඇති බව පවසා සිටින ප්‍රථම ලක්ෂණය වන්නේ සමේ වර්ණය වෙනස් වීමයි. අක්මාවට හානිවී තිඛෙනවානම් අප අනුභව කරන ආහාර වල ඇති විෂ ද්‍රව්‍ය නිවැරදිව පෙරෙන්නේ නැහැ. එමනිසා ශරීරය කහ පැහැයට හරවන බිලිරියුබින් ශරීරය තුල ගොඩනැගෙනවා.

මලපහ වල සහ මුත්‍රා වල වෙනස්කම්

මලපහ සහ මුත්‍රා පිළිබඳව ඔබ යම් අවධානයකින් පසුවිය යුතුයි. එහි වර්ණයේ සහ සාන්ද්‍රතාවයේ යම් වෙනසක් සිදුවී තිබෙනවානම්, එය අක්මාව අකර්මන්‍ය වීම නිසා ඇතිවුණු තත්වයක් වෙන්නට ඉඩ තිඛෙනවා. මුත්‍රා වල වර්ණය තද අඳුරු පැහැයක් ගෙන තිඛෙනවානම් හෝ පෙන සහිත බවකින් යුක්තයි නම්, මලපහ සුදුමැලි ගතියකින් සහ සිහින් බවකින් යුක්තයි නම් වහාම වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමු වෙන්න.

අධික ස්ථූල බව

උදරය හදිසියේම ඉදිමී ඇති බවක් ඔබට පෙනෙන්නට තිඛෙනවානම්, එය අක්මාවේ දෝෂයක් වෙන්නට පුළුවන් බව හොඳින් මතක තබාගන්න. අක්මාවට හානිවූ විට ජලය රඳා පවතිනවා. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස තමයි ඔබේ උදරය ඉදිමී ඇතිබවක් දිස්වෙන්නේ.

වේදනාව

ඔබේ යටි බඩ ප්‍රදේශයේ මස්පිඩු පෙරලීමක් හෝ තීව්‍ර වේදනාවක් දැනෙනවානම්, අක්මාව ආශ්‍රිත දෝෂයකින් ඔබ පීඩා විඳිනවා විය හැකියි. අක්මාව නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරන විට යටිබඩ ප්‍රදේශයෙන් වේදනාවක් දැනෙනවා. එවැනි වේදනාවක් ඔබේ යටිබඩ ප්‍රදේශයේ වම පැත්තෙන් දැනෙනවානම් වහාම වෛද්‍යවරයෙකු හමුවන්න.

අම්ල ප්‍රතිවාහය සහ වමනය කිරීම

අම්ල ප්‍රතිවාහී තත්වය වැඩිවී තිඛෙනවානම්, අක්මාව ආශ්‍රිත යම් දෝෂයක් ඇතිවී තිඛෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. නොදුටු ලෝකයට වාර්තා වෙන අන්දමට, හානිවූ අක්මාවකට අන්නශ්‍රෝතය දක්වාම ජීරණ යුෂ තල්ලු කිරීමේ හැකියාවක් තිඛෙනවා. එවිට තමයි අජීරණය සහ අම්ල ප්‍රතිවාහය වැනි තත්වයන් ඇතිවන්නේ. ඇතිවී තිඛෙන අජීරණ තත්වය නිසා , කාලයත් සමග වමනය කිරීමක්ද ඇතිවෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා.නොදුටු ලෝකයට වාර්තා වෙන අන්දමට, හානිවූ අක්මාවකට අන්නශ්‍රෝතය දක්වාම ජීරණ යුෂ තල්ලු කිරීමේ හැකියාවක් තිඛෙනවා. එවිට තමයි අජීරණය සහ අම්ල ප්‍රතිවාහය වැනි තත්වයන් ඇතිවන්නේ. ඇතිවී තිඛෙන අජීරණ තත්වය නිසා , කාලයත් සමග වමනය කිරීමක්ද ඇතිවෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!